OBCHODNÉ PODMIENKY
Topforsport s.r.o.
Spoločnosť Topforsport s.r.o. ID: 29213291
IČ DPH: CZ29213291
so sídlom Brno – Žebětín, 641 00, Bešůvka 810/19, Česká republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 66187 (16.4.2010)

Internetový obchod: WePlayBasketball.sk

E-mail: info@weplaybasketball.sk

Telefónne číslo: 02 33 056 449

Tieto Obchodné podmienky spoločnosti Topforsport s.r.o. pre predaj tovaru a služieb platia pre internetový obchod umiestnený na internetovej stránke WePlayBasketball.sk a pozostávajú z nasledujúcich článkov::

Článok 1. - Všeobecné Ustanovenia
Článok 2. - Objednávanie produktov – Ceny, Platba a Doručenie
Článok 3.a – Podmienky odstúpenia od Kúpnej Zmluvy
Článok 3.b - Odstúpenie od Kúpnej Zmluvy uzatvorenej prostredníctvom Prostriedkov Komunikácie na Diaľku
Článok 4.a - Záručné Podmienky
Článok 4.b – Reklamačný Poriadok
Článek 5. - Ostatné Ustanovenia
Článok 6. - Ďalšie Poskytované Služby a Špeciálne Kategórie Produktov
Článok 7. - Záverečné Ustanovenia

Článok 1.
Všeobecné Ustanovenia

 1. Predávajúcim je obchodná spoločnosť Topforsport sro, IČO: 29213291, IČ DPH: CZ29213291; so sídlom Brno – Žebětín, 641 00, Bešůvka 810/19, Česká republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 66187; dátum vzniku spoločnosti: 16.04.2010 (ďalej len “Predávajúci”).
 2. Internetový obchod je prevádzkovaný predávajúcim na webovej stránke www.WePlayBasketball.sk (ďalej len „E-shop“), a to prostredníctvom webového rozhrania obchodu (ďalej len"Rozhranie").
 3. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán uzatvárajúcich kúpnu zmluvu (ďalej len "Kúpna Zmluva") uzatváranú medzi predávajúcim a akoukoľvek fyzickou osobou, ktorá si objedná výrobky alebo služby (ďalej len "Kupujúci" resp. "Vy") prostredníctvom E-shopu Predávajúceho. Obchodné Podmienky spolu so Zásadami Ochrany Osobných Údajov sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej Zmluvy.
 4. Používaním E-shopu Kupujúci akceptuje Zásady Ochrany Osobných Údajov, ktoré sa vzťahujú na všetky informácie zaslané Predávajúcemu prostredníctvom Rozhrania a ktoré môžu byť počas tejto prevádzky zhromažďované podľa platných zákonov. Kompletné Zásady osobných údajov si môžete pozrieť TU.
 5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje všetky nasledujúce body (a-d): Kupujúci

      (a) je plnoletá osoba, alebo má povolenie opatrovníka na zadanie objednávky,
      (b) je oboznámená s týmito Zmluvnými Podmienkami spolu so všetkými podpornými dokumentmi,
      (c) má spôsobilosť na uzavretie právne záväznej dohody a
      (d) súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov v rozsahu plnenia predmetu uzatvorenej Kúpnej Zmluvy.

Článok 2.
Objednávanie produktov – Ceny, Platba a Doručenie

 1. Rozhranie poskytuje informácie o poskytovaných produktoch a službách vrátane cien jednotlivých produktov a služieb. Ceny sú uvedené vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov.
 2. Akákoľvek prezentácia tovaru na Rozhraní je len informatívna a predávajúci nie je povinný uzavrieť na takýto tovar kúpnu zmluvu.
 3. Ceny produktov sú platné v momente odoslania Objednávky, s výnimkou zrušenia zo strany Predávajúceho (pozri článok 3.a Storno Podmienky).
 4. Spôsoby doručenia a ich podmienky sú uvedené v časti "Doprava a Platba"v Rozhraní. Doručenie zabezpečuje Predávajúci na území Európskej únie. Náklady na dopravu sa môžu líšiť v závislosti od spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob doručenia si vyberá Kupujúci podľa aktuálneho cenníka dostupného v sekcii "Košík".
 5. Všetky dostupné spôsoby platby sú uvedené v časti Rozhrania s názvom "Doprava a Platba" Predávajúci neakceptuje žiadne iné spôsoby platby než tie, ktoré sú uvedené vo vyššie uvedenej časti a sú dostupné v “Košík” a nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť tým, že by sa kupujúci pokúsil zaplatiť iným spôsobom.
 6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Kúpnej Zmluvy a Predávajúci nezodpovedá za náklady, ktoré Kupujúcemu vzniknú v súvislosti s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Kúpnej Zmluvy (náklady na Internetové pripojenie, telefónne poplatky atď.).
 7. Pri objednaní produktov Kupujúci vyplní objednávkový formulár v časti “Košík” Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie týkajúce sa (a-d):

      (a) objednávaných produktov (Kupujúci vloží tovar do elektronického "Košíka" na Rozhraní a v „Košíku“ si môže vybrať doplnkové služby),
      (b) spôsobu úhrady kúpnej ceny,
      (c) požadovaného spôsobu doručenia so súvisiacimi nákladmi a
      (d) dodatočné služby (ak sa uplatňujú) a súvisiace náklady

(ďalej len "Objednávka" alebo "Zadanie Objednávky").

 1. Kúpna Zmluva nadobúda platnosť v okamihu, keď Kupujúcemu bude od Predávajúceho doručené e-mailom "potvrdenie objednávky" spolu s podkladmi v trvalej podobe. Podporné dokumenty si môžete pozrieť na nasledujúcich stránkach:Zmluvné podmienky , Zásady ochrany osobných údajov
 2. Kupujúci môže zadať Objednávku aj e-mailom, telefonicky alebo iným spôsobom komunikácie na diaľku podľa podmienok uvedených na Rozhraní. Bez ohľadu na spôsob, akým bola Objednávka zadaná, je platná až po obdržaní e-mailu "Potvrdenie Objednávky" Kupujúcim (pozri článok 2. (8)).
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu produktov spolu s nákladmi na balenie a dodanie v dohodnutej výške, ak nie je výslovne uvedené inak.
 4. V prípade omeškania dodávky bude Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný e-mailom. V opačnom prípade dostane Kupujúci e-mail s potvrdením o odoslaní jeho Objednávky.
 5. Pred odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť skontrolovať a zmeniť osobné údaje uvedené v Objednávke tak, aby mohol opraviť chyby vzniknuté pri vypĺňaní Objednávkového Formulára, alebo zrušiť Objednávku (pozri článok 3.a Podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy). Predávajúci nenesie zodpovednosť za neprijatie Objednávky alebo za prijatie nesprávnych informácií, či už poskytnutých úmyselne alebo neúmyselne.
 6. Kupujúci akceptuje skutočnosť, že Predávajúci môže vyhlásiť marketingové akcie "Darček k nákupu". Pravidlá týchto akcií nájdete TU. V takom prípade tvoria tieto pravidlá neoddeliteľnú súčasť Obchodných Podmienok.
 7. Predávajúci môže Kupujúcemu vydať nasledujúce zľavové kódy (a-b):

      (a) "Kód Hodnotovej Zľavy"umožňuje zaregistrovanému a prihlásenému Kupujúcemu, aby pri zadávaní Objednávky uplatnili zľavu v pevnej hodnote. Keď je kód aktívny, nákupná cena sa zníži o zadanú pevnú hodnotu zľavy. V prípade uplatnenia kódu pri nákupe viacerých položiek bude zľava uplatnená na každú položku samostatne a v pomere k jej príspevku ku kúpnej cene objednaného tovaru.
      (b) Subjekty "Kód Percentuálnej Zľavy"umožňuje zaregistrovanému a prihlásenému Kupujúcemu, aby pri zadávaní Objednávky uplatnili percentuálnu zľavu. Po aktivovaní kódu sa cena produktov zníži v pomere k zadanému percentu zľavy.

Zľavový kód sa aktivuje jeho vložením do poľa "Vložiť nový zľavový kód," v Košíku, alebo v sekcii "Moje zľavové kódy" v užívateľskom profile. Zľavy poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru a jeho prevzatím od Predávajúceho alebo po vzájomnej dohode pri prevzatí od tretej osoby.

Článok 3.a
Podmienky odstúpenia od Kúpnej Zmluvy

 1. Kupujúci môže zrušiť Objednávku telefonicky (+420 222 74 64 24) alebo prostredníctvom e-mailu na e-mail až do momentu, kedy Predávajúci zabezpečí dopravu Kupujúcemu. V písomnom zrušení Objednávky prosím uveďte číslo Objednávky. Číslo Objednávky je uvedené v potvrdení Objednávky, zaslanom na uvedenú e-mailovú adresu po prijatí Objednávky a v prehľade Objednávok v užívateľskom profile Kupujúceho (viac o užívateľských profiloch nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov).
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časti v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov (a-e):

      (a) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva;
      (b) dodávateľ výrazne zmenil cenu;
      (c) v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (t.j. cena sa zjavne líši od ceny obvyklej pre tento druh tovaru). Zjavnou chybou v cene tovaru je napríklad cena o 60 % nižšia ako je cena obvyklá pre tento druh tovaru;
      (d) poskytnuté fakturačné údaje nie sú správne alebo neoveriteľné;
      (e) Predávajúci nedoručuje na uvedenú dodaciu adresu.
Ak takáto situácia nastane, Predávajúci bude bezodkladne informovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 1. Komerčný predaj tovaru ponúkaného spoločnosťou Top4Sport nie je povolený. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať Objednávku alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak sa dozvie, že Kupujúci má v úmysle tovar ďalej komerčne predávať.

Článok 3.b
Odstúpenie od Kúpnej Zmluvy uzatvorenej prostredníctvom Prostriedkov Komunikácie na Diaľku

 1. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu čiastočne alebo úplne odstúpiť od Kúpnej Zmluvy do 30 dní od doručenia tovaru jemu alebo tretej osobe (inej ako dopravca) určenou Kupujúcim. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí Kupujúci v uvedenej lehote zaslať Predávajúcemu. Kupujúci následne bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej Zmluvy, vráti tovar Predávajúcemu.
 2. Pre odstúpenie od Kúpnej Zmluvy môže Kupujúci použiť vzor poskytovaný Predávajúcim, ktorý je v prílohe týchto obchodných podmienok (pozri prílohu I). Odstúpenie odporúčame urobiť tak, že Kupujúci jednoznačné oznámenie zašle na e-mailovú adresu info@weplaybasketball.sk Predávajúceho.
 3. Predávajúci vráti Kupujúcemu peňažné prostriedky do 14 dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej Zmluvy, najskôr však po obdržaní vráteného tovaru Predávajúcim.
 4. Pri vrátení tovaru objednaného pomocou zľavového kódu je Kupujúcemu vrátená iba suma zaplatená za vrátený tovar (viď čl. 2.(14)).
 5. Okrem vrátenia kúpnej ceny má Kupujúci v prípade úplného odstúpenia od zmluvy nárok na vrátenie nákladov spojených s dodaním tovaru, maximálne však v cene najlacnejšej dopravy ponúkanej Predávajúcim. Za náklady spojené s vrátením tovaru je zodpovedný Kupujúci.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že nie je možné okrem iného odstúpiť (a-d):

      (a) od Kúpnej Zmluvy za dodávku tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho;
      (b) od Kúpnej Zmluvy za dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
      (c) od Kúpnej Zmluvy za dodávku tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ prevzal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
      (d) z Kúpnej Zmluvy za dodávku digitálnych produktov, ak sa začal prístup k digitálnemu produktu.

 1. Odstúpenie od Kúpnej Zmluvy je možné odmietnuť v prípade, ak tovar zakúpil podnikateľ alebo právnický subjekt. V takýchto prípadoch sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že ak bude vrátený tovar poškodený, použitý nad rámec určenia účelu alebo aj čiastočne spotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Kupujúci berie na vedomie, že výšku náhrady škody určí Predávajúci s ohľadom na stav vráteného tovaru a v prípade, že tovar bude Predávajúcim vyhodnotený ako nepredajný, nárok na náhradu škody môže Predávajúci jednostranne započítať proti nároku na vrátenie kúpnej ceny Kupujúceho.
 3. V prípade, že Kupujúci súhlasí s prevzatím bezplatného darčeka spolu s tovarom, ktorý si zakúpil a odstúpi od Kúpnej Zmluvy, vráti Kupujúci Predávajúcemu aj darček spolu s tovarom. V opačnom prípade je Predávajúci oprávnený hodnotu nevráteného darčeka jednostranne započítať k nárokom Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny (viď čl. 2.(15)).

Článok 4.a
Záručné Podmienky

 1. Všetky otázky neregulované týmto dokumentom sa riadia Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
 2. V prípade zakúpenia produktov v rámci podnikania sa reklamácia riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
 3. Kupujúci by nemal prevziať poškodenú zásielku od prepravcu a mal by namiesto toho kontaktovať Oddelenie Starostlivosti o Zákazníkov Predávajúceho. V prípade prevzatia poškodenej zásielky bude reklamácia riešená s prepravcom.
 4. Po prevzatí zásielky je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu tovar skontrolovať a prípadné vady nahlásiť písomne do 24 hodín, ak je to možné vrátane foto alebo videodokumentácie, na e-mailovú adresu: info@weplaybasketball.sk. Spôsob popisu vady a ďalšie potrebné informácie sú uvedené v článku 4.b Reklamačný poriadok.
 5. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci Kupujúcemu najmä zaručuje, že v čase prevzatia tovaru Kupujúcim (a-e):

      (a) tovar má vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli; ak toto ustanovenie chýba, má tovar vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy Predávajúceho alebo výrobcu;
      (b) sa tovar hodí k účelu, ktorý Predávajúci uvádza alebo k účelu, ku ktorému sa tovar obvykle používa;
      (c) tovar zodpovedá kvalitou a prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
      (d) množstvo, veľkosť alebo hmotnosť tovaru je podľa dopytu;
      (e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

 1. Ustanovenia vyššie uvedeného bodu sa nevzťahujú na vadu tovaru predávaného za nižšiu cenu, na vadu bežného opotrebenia spôsobeného obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere opotrebenia, resp. roztrhnutiu v čase prevzatia Kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru
 2. Právo z chybného plnenia sa nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku používania v rozpore s návodom na použitie, vady spôsobené mechanickým poškodením alebo prírodnými živlami. Reklamáciu je teda možné uplatniť len na chyby spôsobené chybou materiálu alebo nesprávnou technológiou výroby.
 3. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené funkciou alebo poruchou produktu.
 4. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosti za vady spotrebného tovaru v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru; túto lehotu možno predĺžiť vyhlásením v záručnom liste. V prípade predĺženia záručnej doby určí Predávajúci podmienky a rozsah predĺženej záruky v záručnom liste. V prípade, že záručný list neexistuje, na rovnaký účel slúži daňový doklad (faktúra).
 5. Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy Predávajúci obdrží od Kupujúceho reklamovaný tovar.
 6. V prípade neoprávnenej a teda zamietnutej reklamácie sa Kupujúci zaväzuje uhradiť Predávajúcemu účelne vynaložené náklady spojené s reklamačným konaním nad rámec bežného spôsobu vybavenia (najmä náklady na vlastný znalecký posudok, náklady na právne zastúpenie, atď.). Nárok Kupujúceho na úhradu nákladov spojených s úspešným reklamačným konaním sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Článok 4.b
Reklamačný Poriadok

 1. V prípade reklamácie tovaru zakúpeného u Topforsport s.r.o. sa Kupujúcemu odporúča postupovať podľa TOHTO návodu; alebo odporúčame:
  • Najprv pošlite e-mail s názvom produktu, číslom Objednávky a podrobným popisom dôvodu reklamácie na info@weplaybasketball.sk. Naše Oddelenie Starostlivosti o Zákazníkov vám ochotne pomôže s vyplnením online reklamačného formulára alebo vás bude informovať o alternatívnych krokoch, ktoré je potrebné dodržať.
  • Reklamovaný tovar zašlite spolu s vygenerovaným číslom reklamácie na miestnu adresu uvedenú v e-shope v sekcii“Ako reklamovať tovar”.
  • Spolu s tovarom doručte, prosím, všetky komponenty, ktoré sa môžu týkať reklamovanej vady, uveďte presný popis vady, prípadne doklad o nepravidelne sa vyskytujúcej chybe, kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail, poštová adresa), špecifikácia práv, ktoré chcete uplatniť v súvislosti s reklamáciou, doklad o kúpe (kópia faktúry) a/alebo záručný list.
  • Kupujúci si môže vybrať, či si uzatvorí poistenie pre prípad straty, krádeže alebo zničenia zásielky. Spoločnosť Topforsport s.r.o. nehradí žiadne náklady ani poštovné/prepravné a nezodpovedá za nedoručenie zásielky a neprevezme zásielky zaslané na dobierku.
  Vyššie uvedené odporúčania nemajú vplyv na možnosti a práva spotrebiteľa podľa platných zákonov, a ich účelom je umožniť čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie.
 2. Predávajúci vydá písomné potvrdenie (reklamačný záznam), v ktorom uvedie dátum uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe jej trvania, alebo prípadne spôsob vybavenia reklamácie.
 3. Vybavenie reklamácie alebo odstránenie vád bude vyriešené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty je Kupujúci oprávnený požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo od Kúpnej Zmluvy odstúpiť.

Článok 5.
Ostatné Ustanovenia

Výber modelu obuvi

 1. Pred výberom produktu zvážte vlastnosti požadované od vybraného modelu, účel a podmienky použitia (napr. druh športu, typ povrchu atď.). Každý druh tovaru je vyrábaný pre určitý druh použitia a jeho vlastnosti sú takémuto použitiu prispôsobené.
 2. Pri výbere športovej obuvi dbajte na to, aby zvolená veľkosť presne zodpovedala potrebám vašich nôh. Dôkladne vyberajte typ topánok podľa tvaru a šírky vášho chodidla, výšky klenby, výšky priehlavku a tvaru pätovej kosti. Odporúča sa vyskúšať si športovú obuv veľmi opatrne. Noha musí byť pevne zafixovaná, aby sa zabránilo pohybu nohy vo vnútri topánky a následnému poškodeniu výstelky vložky v pätovej časti. Žiaľ, nesprávne zvolený model, typ či veľkosť obuvi nemôže byť dôvodom na neskoršie reklamácie. Na našom e-shope nájdete mnoho užitočných nástrojov (tabuľka veľkostí, blogy, výber topánok a pod.) alebo sa o pomoc môžete obrátiť priamo na náš Zákaznícky servis.

Článok 6.
Ďalšie Poskytované Služby a Špeciálne Kategórie Produktov

 1. V časti Rozhrania “Košík” si Predávajúci vyhradzuje právo ponúkať Kupujúcemu na jeho žiadosť doplnkové služby, a to (a-b):

      (a) “Predĺžená lehota na vrátenie”
      (b) "Poistenie balíka"

Z ich povahy nie je možné odstúpiť od poskytovania týchto služieb po odoslaní Objednávky Kupujúcemu.

 1. Služba "Poistenie balíka" oprávňuje Kupujúceho na okamžité odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí v prípade poškodenia alebo straty balíka počas doručovania. Po zakúpení služby sa Top4sport zaväzuje prednostne riešiť reklamácie tovaru poškodeného alebo strateného počas prepravy.        - Platí pre všetky druhy dopravy, ktoré Top4sport ponúka.
         - Kupujúci môže využívať službu od predpokladaného termínu dodania uvedeného v potvrdení objednávky až do 24 hodín od dodania tovaru.
         - Službu je možné zakúpiť iba raz na objednávku. Služba sa vzťahuje na všetok fyzický tovar v objednávke.
         - Služba nie je poistením ani inou službou poskytovanou v rámci poisťovacej činnosti.
 2. Služba “Predĺžená lehota na vrátenie tovaru” oprávňuje Kupujúceho odstúpiť od Kúpnej Zmluvy bez udania dôvodu a vrátiť zakúpený tovar na dlhšiu dobu ako obyčajne. Štandardná lehota na odstúpenie od zmluvy (pozri čl. 3.b ods. 1) sa v rámci tejto služby ďalej predlžuje o ďalších 30 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy je teda 60 dní alebo dlhšie, ak spotrebiteľská akcia túto lehotu predĺži.
 3. Aj pri tovare vrátenom v rámci služby “Predĺžená lehota na vrátenie” si Predávajúci vyhradzuje podmienku, že tovar nesmie byť použitý, po expirácii, čiastočne alebo úplne spotrebovaný alebo poškodený mimo jeho skontrolovania za účelom zistenia účelu použitia. Tovar by mal byť vrátený v pôvodnom obale a s neporušenými visačkami.
 4. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu digitálny produkt s názvom “Darčekový poukaz” (ďalej len “Voucher”). Voucher je unikátny kód určený na platbu v E-shope, kde ho možno uplatniť na akýkoľvek tovar z ponúkaného sortimentu. Voucher je možné uplatniť až po registrácii a prihlásení užívateľa. Kód voucheru je potrebné vložiť do poľa „Vložiť nový zľavový kód“ v košíku. Cena za vybraný tovar bude následne znížená o hodnotu Voucheru. V prípade použitia Voucheru na nákup viacerých produktov platia rovnaké pravidlá ako v článku 2. (14.b).
 5. Voucher nie je možné vrátiť ani preplatiť. Hodnotu Voucheru je možné vyčerpať iba jednorazovým nákupom a nie je možné ho použiť na ďalšie poskytované služby, platbu dopravy ani ako platbu na dobierku. Platnosť poukazu je 180 dní od dátumu zakúpenia, po uplynutí tejto doby stráca platnosť.
 6. V prípade využitia Poukážky na nákup tovaru a následného vrátenia tovaru v uvedenej lehote alebo uznanej reklamácie má Kupujúci okrem iného právo na vrátenie peňazí v hodnote poukážky.

Článok 7.
Záverečné Ustanovenia

 1. Neplatnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy alebo akéhokoľvek zmluvného dojednania medzi zmluvnými stranami nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
 2. Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť produkty od Predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá si objednáva tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti.
 3. Vzor oznámenia o odstúpení od Kúpnej Zmluvy tvorí prílohu tejto zmluvy (viď Príloha I).
 4. Kúpna Zmluva a všetky podporné dokumenty sú vyhotovené v slovenskom jazyku, Kúpna Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a riadi sa slovenským právom.
 5. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť 31.10.2022. Zmeny obchodných podmienok sú vyhradené.

ANNEX I

Odstúpenie od Kúpnej Zmluvy

 

Predajca:
Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, 641 00 Brno – Žebětín, Česká republika IČ: 29213291, IČO: CZ29213291

 

Korešpondenčná adresa:
Topforsport s.r.o., Lazaretní 11a, 61500 Brno, Česká republika

POZOR! Táto adresa sa používa len v prípade, že kupujúci trvá na zaslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy poštou namiesto e-mailu, nie je to adresa na vrátenie tovaru. Adresu na vrátenie tovaru nájdete na našom e-shope v časti “Ako vrátiť tovar”

Kupujúci:
Meno, priezvisko:
Adresa:

Kupujúci týmto oznamuje predávajúcemu, že odstupuje od kúpnej zmluvy pri nasledujúcich výrobkoch:

 

____________________________________________________________________________

Dátum nadobudnutia tovaru:
Číslo objednávky:

 

Dátum                                                                                                                   Podpis kupujúceho